این مرد بارانی است بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

آزمایش علمی اشتباه گرفته شد، اشیای خطرناک از آسمان سقوط کرد - آیا می توانید از Flint اجتناب کنید از کیک های خوراکی و صرفه جویی در روز؟

کنترل بازی:
در بازی

خنده دار ابری