Fleabag در مقابل سگ 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

پرتاب پوسته با شکست دادن گربه یا سگ در این بازی بازیکن جیغ 2. موفق باشید و لذت ببرید.

کنترل بازی:
در بازی

2 بازیکن دعوا کردن مهارت موس حیوان زمان سنجی