بازی های Avengers: Avengers Hydra Dash بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

تهدید جدیدی به زمین از آخرین پروژه HYDRA وجود دارد و Avengers برای گردآوری اطلاعات و غلبه بر تهدید، با هم جمع شده اند. بازی به عنوان هر قهرمان، جمع آوری اطلاعات توسط جمع آوری حافظه میله و نجات انتقامگیران که توسط HYDRA دستگیر شده است.

کنترل بازی:
در بازی

خنده دار انتقامجویان