آنتو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

آنتو را به جمع آوری مواد غذایی از مسیر Elphus راه رفتن عامل کلیدی بازی زمان Antu را در جمع آوری مواد غذایی است.

کنترل بازی:
در بازی

ماجرا جمع آوری حیوان غذا زمان سنجی