آنتو بازی

Sorry, you have no flash player installed.Please install flash player to see the content.Get Adobe Flash player


Loading...

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

آنتو را به جمع آوری مواد غذایی از مسیر Elphus راه رفتن عامل کلیدی بازی زمان Antu را در جمع آوری مواد غذایی است.

کنترل بازی:
در بازی

ماجرا جمع آوری حیوان غذا زمان سنجی